Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG

w serwisie internetowym www.grzegorzzoledziewski.pl

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Grzegorz Żołędziewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP 9271061828 –
  przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem https://grzegorzzoledziewski.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy
  przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela
  ustawowego na korzystanie z Serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Serwisu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie
  podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Regulaminem usług odpłatnych i Polityką Prywatności) stanowiącymi jego integralną część, określający zasady
  działania Serwisu, w tym w szczególności ogólne zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

II. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu przez Usługodawcę informacji, materiałów, plików i innych dokumentów bądź treści
  poprzez Serwis, a także usług polegających na przekierowaniu z Serwisu na strony internetowe partnerów Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca
  świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin usług odpłatnych, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, opisuje szczegółowo zasady korzystania z usług Serwisu wymagających wniesienia opłaty.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://grzegorzzoledziewski.pl/regulamin/, a także – na żądanie
  Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. W ramach Serwisu Użytkownik może przeglądać jego zasoby oraz skontaktować się z Usługodawcą.
 5. Z Serwisu może korzystać każdy Użytkownik.
 6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat, z wyjątkiem usług opisanych w Regulaminie usług odpłatnych.
 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL w ramach Serwisu, zawierającego treści udostępniane w
  ramach usług lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do takich stron.
 8. Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej
  umowy. Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub
  urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

  III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu przez Użytkownika są następujące:
 2. posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz
 3. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, akceptującej pliki typu
  cookies, tj. Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

IV. RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG
Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności:

 1. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób
  samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej
  poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;
 2. programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 5. łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji
  w celu kradzieży tożsamości;
 6. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

  V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
 7. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów
  prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Usługodawcy lub do podmiotów z
  nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 8. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu bez zgody Usługodawcy wyrażonej na
  piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony
  użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem
  nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

  VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 10. Usługodawca nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników
  niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej.
 11. Treści udostępniane w Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów
  czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, czy kompletność zamieszczanych treści,
  jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem treści ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi
  żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem treści
  zamieszczonych w Serwisu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji
  lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mogą składać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamację składa się w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres hello@whybc.eu lub w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na
  adres: WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja dot. Serwisu internetowego grzegorzzoledziewski.pl”.
 3. Reklamacja powinna zawierać adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny Użytkownika lub inne dane kontaktowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz zwięzłe
  podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
 4. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 5. Reklamacje, które nie spełniają powyższych warunków, będą pozostawione bez rozpoznania.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://grzegorzzoledziewski.pl/regulamin/.
 8. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Usługodawcę. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie https://grzegorzzoledziewski.pl/regulamin/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem

REGULAMIN USŁUG ODPŁATNYCH

Załącznik do

REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG

w serwisie internetowym www.grzegorzzoledziewski.pl

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 927-106-18-28, REGON: 971223024 umowę o świadczenie usługi dostępu do szkoleń.

I. DEFINICJE

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale.

4. Platforma Why – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników w ramach Strony internetowej Usługi pod adresem https://platformawhy.grzegorzzoledziewski.pl.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług odpłatnych.

6. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://grzegorzzoledziewski.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Strona internetowa Usługi o charakterze uzupełniającym – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://platformawhy.grzegorzzoledziewski.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi.

8. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału udostępnionego na Platformie Why).

9. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały nieodpłatnie.

10. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie Why przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

11. Usługodawca – WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

14. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

15. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie Why Usługodawcy.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów na Platformie Why.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie Why Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

(i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy

(ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej

(iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym

(iv) kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

(i) wybór materiału/ oferty;

(ii) dodanie materiału do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

(ii) wybór sposobu Opłaty;

(iv) złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

(v) zapłata za Zamówienie.

4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, lub e- mail: hello@whybc.eu, z podaniem poniższych informacji:

 • Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*): ………………
 • Przedmiot umowy …………………..
 • Data odstąpienia od umowy: ……………………
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………
 • Adres konsumenta(-ów): ………………
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli papierowej): ………………

10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adreshello@whybc.eu wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

IIIa. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały udostępnione na Platformie Why Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez pisemnej i jednoznacznej zgody Usługodawcy.

5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione.

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem ewentualnych treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Usługodawcy lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. PŁATNOŚCI 

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale udostępnionym przez Usługodawcę. 

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale udostępnionym na Platformie Why przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: 

(i) przelew tradycyjny;

(ii) system płatności natychmiastowych Przelewy24

6. W przypadku przelewu tradycyjnego informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

7. W przypadku systemów płatności natychmiastowych Przelwewy24, informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie.

8. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa. 

VII. PŁATNOŚCI CYKLICZNE 

1. Użytkownik może skorzystać z płatności cyklicznych w przypadku wyboru opcji „usług cyklicznych” w Zamówieniu, jeśli Usługodawca aktywuje takie rozwiązanie. Wówczas Opłata za Usługę pobierana będzie co określoną w zamówieniu ilość dni za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego poprzez Usługodawcę. Użytkownik w każdej chwili może anulować subskrypcję (płatność) za „usługę cykliczną”. Wówczas opłata za kolejny okres abonamentowy nie zostanie pobrana. 

2. Jeśli zdecydujesz się na zakup usług cyklicznych, Usługodawca powiadomi Cię o obowiązujących wówczas Opłatach, które musisz uiścić bezpośrednio Usługodawcy. Użytkownik, który chce otrzymywać usługi cykliczne lub z nich korzystać, jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich stosownych Opłat z góry.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w dowolnym momencie według własnego uznania. W takich przypadkach Usługodawca wyśle powiadomienie dotyczące zmiany do użytkownika, jeśli taka zmiana będzie miała wpływ na istniejące subskrypcje.

4. Jeżeli Użytkownik otrzymał rabat lub inną ofertę promocyjną od Usługodawcy, na koniec odpowiedniego okresu rabatowego, Usługodawca będzie miał prawo do automatycznego odnowienia subskrypcji takich Usług po pełnej, obowiązującej w danym momencie Opłacie, bez uprzedzenia.

5. Opłata pobierana jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od wybranej w zamówieniu opcji. Aktualne wartości opłat wskazywane są każdorazowo pod adresem https://grzegorzzoledziewski.pl/

6. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych opisane zostały w pkt. III niniejszego regulaminu.

7. Zasady reklamacji transakcji opisane zostały w pkt IX niniejszego regulaminu. 

8. Użytkownik zawierając umowę z Usługodawcą oraz wybierając określoną usługę cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę cykliczną. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu, kwartalnie lub rocznie, w zależności od wybranej opcji. 

9. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

VIII. REKLAMACJE 

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres hello@whybc.eu, lub na piśmie na adres WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.

4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje). 

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/ telefonie/ tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty nie podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie z powodu: a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy f) korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemające merytorycznego charakteru. 

3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji. 

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.

7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości według wyboru Konsumenta.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 • uprawniony jest do zwrócenia się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; 
 • uprawniony jest do zwrócenia się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporu; 
 • może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystająctakże z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • Konsument może złożyć skargę̨ za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać́ pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2023r.