Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Grzegorz Żołędziewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP 9271061828.   Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w mogą być również moi partnerzy.
Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić: drogą e-mailową pod adresem: hello@whybc.eupisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy podajesz je w serwisach należących do Administratora, tj. https://grzegorzzoledziewski.pl/ https://platformawhy.grzegorzzoledziewski.pl (dalej jako „Serwisy”).   Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy: odwiedzasz naszą stronę internetową;subskrybujesz newsletter, chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe dotyczące naszych usług oraz usług naszych partnerów, a także gdy chcesz otrzymywać informacje w ramach usług, które zakupiłeś;przesyłasz nam korespondencję pocztową, e-mailową, lub przy pomocy formularza kontaktowego;tworzysz konto użytkownika w Serwisach;wykupujesz dostęp do szkoleń i materiałów;zostawiasz komentarze i opinie w ramach Serwisów;korzystasz z licencji na korzystanie z materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, którą udostępnił Ci administrator licencji;bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych;bierzesz udział w indywidualnych bądź grupowych rozmowach telefonicznych, bądź wirtualnych spotkaniach z wykorzystaniem narzędzi on-line;wystawiamy Ci dokumenty potwierdzające sprzedaż produktów bądź usług.   Czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą, możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty.   W określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Czy muszę podawać Wam moje dane?Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z naszych usług i prawidłowego ich świadczenia. W każdym wypadku, gdy zbieramy Twoje dane, wskazujemy które z nich są niezbędne, a których nie musisz podawać w celu skorzystania z usług. Ponadto, niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.
Jakie dane przetwarzacie?Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta użytkownika, w komentarzach, dane podane przy wykupowaniu dostępu do określonych produktów i usług, składaniu zamówień w sklepie internetowym, dane kontaktowe podawane w celu wysyłki newslettera i informacji marketingowych, pozostałe dane wprowadzane przez użytkowników Serwisów w toku korzystania z zasobów udostępnionych za pośrednictwem Serwisów, a także dane przesyłane automatycznie podczas przeglądania Serwisów w ramach plików cookies. Serwisy nie mają na celu zbierania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO), jednak nie można wykluczyć, że użytkownik samodzielnie, z własnej inicjatywy i bez wiedzy Administratora umieści te dane w Serwisach, np. w ramach komentarzy, pól dodatkowych, czy korzystając z usług udostępnianych w ramach Serwisów. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o umieszczeniu takich danych w Serwisie, Administrator podejmuje wszelkie kroki, aby je usuwać.
W jakim celu przetwarzacie moje dane?Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: podjęcie działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie);zawarcie i wykonanie umowy lub świadczenie usługi, dostarczanie treści cyfrowych;obsługa reklamacji, skarg, komentarzy;dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów, a także obrona przed roszczeniami oraz ich ustalanie;prowadzenie analiz i statystyk;wysyłka newslettera, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług partnerów;obsługa konta użytkownika w Serwisach;archiwizacja dokumentów sprzedażowych. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu niż wymienione powyżej, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.
CookiesW ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.   Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Serwisów oraz te, których wykorzystywanie nie jest niezbędne do działania Serwisów.   Serwisy korzystają w szczególności z: plików cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)uwierzytelniających plików cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)plików cookies służących do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)sesyjnych plików cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies) – trwałych plików cookies służących do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies) – plików cookies służących do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.   Korzystając ze Strony użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisów, ponieważ niektóre ich obszary mogą stać się niedostępne.   Administrator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).   Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są: wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku subskrypcji newslettera i otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących naszych usług, usług naszych partnerów oraz informacji w ramach usług, które zakupiłeś/aś; w przypadku dobrowolnego i samodzielnego umieszczenia przez użytkownika innych danych w ramach Serwisów;niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy zakładasz konto użytkownika, wykupujesz dostęp do szkoleń i materiałów, korzystasz z licencji na korzystanie z materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, którą udostępnił Ci administrator licencji, bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych, bierzesz udział w indywidualnych bądź grupowych rozmowach telefonicznych, bądź wirtualnych spotkaniach z wykorzystaniem narzędzi on-line;realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku, gdy dochodzimy roszczeń wynikających z zawartych umów, a także gdy bronimy się przed roszczeniami i je ustalamy; gdy prowadzimy statystyki; gdy prowadzimy działania marketingowe własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej; gdy obsługujemy zgłoszenia kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacje, inne wnioski;spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – gdy archiwizujemy dokumenty sprzedażowe.
Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący: w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę osoby, której dane dotyczą, wobec dalszego takiego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z właściwych przepisów (zwykle przez 5 lat).   W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Kim są odbiorcy danych?    Możemy przekazywać dane następującym podmiotom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, firma informatyczna, dostawcy usług doradczych, dostawcy rozwiązań technicznych VOD, rozwiązań planowania spotkań on-line, analityki i identyfikacji sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z Serwisów, dostawcy rozwiązań monitorowania konwersji z i optymalizacji reklam, software house tworzący aplikacje i strony internetowe, agencje zajmujące się prowadzeniem mediów społecznościowych),partnerom będącym niezależnymi administratorami danych osobowych, np. adwokatom, radcom prawnym i doradcom podatkowym; podmiotom realizującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą,organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, Prezes UODO, policja, prokuratura, Prezes UOKiK, Prezes UKE) – jeżeli się o to zwrócą.
  
Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Minimalizujemy zakres danych wysyłanych poza terytorium EOG. W umowach powierzenia z takimi podmiotami stosujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (art. 46 ust. 2 RODO) i jednocześnie weryfikujemy, czy istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych przez te podmioty spoza terytorium EOG m.in. jak wygląda u nich proces zabezpieczenia danych oraz czy udostępnione dane mogą potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowań państw trzecich.
Jak chronicie moje dane?Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa, choć nie wszystkie są bezwzględne, tzn. nie wszystkie będą Ci przysługiwać w każdej sytuacji: do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;   Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia: drogą e-mailową pod adresem: hello@whybc.eu lub pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: WHY BC Grzegorz Żołędziewski, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa dopisek: dane osobowe   ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak aktualizujemy politykę prywatności?Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej Polityki prywatności.   Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 11.01.2022 r. Polityka prywatności nie stanowi źródła obowiązków dla użytkowników strony. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.
Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?Serwisy przetwarzają niektóre dane osobowe, w szczególności te zawarte w plikach cookies, w sposób zautomatyzowany. Przy pomocy cookies Administrator obserwuje i analizuje ruch w Serwisach. Ustawienia cookies użytkownik może zawsze zmienić z poziomu swojej przeglądarki, w tym usunąć pliki cookies. Administrator w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisów. Ponadto, Administrator używa wtyczek i innych narzędzi społecznościowych, które nawiązują bezpośrednie połączenia z serwerami usługodawców serwisów społecznościowych. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego zalogowany. Taka informacja jest przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym, to usługodawca będzie mógł przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu użytkownika w takim serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania, w tym możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności są opisane w polityce prywatności danego usługodawcy. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w ramach Serwisów, możesz całkowicie uniemożliwić załadowanie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia bądź ustawienia w Twojej przeglądarce.